07 juni 2007

Invandringsprogrammet del 2 - imperiet slår tillbaka

Precis som jag förväntade mig så har den förra posten dragit till sig en del uppmärksamhet och givetvis dök irriterade ND: are upp för att hävda att ND minsann är ett bättre parti än SD. Bland debattkommentarerna till mitt förra inlägg återfinns dessa inlägg, som här skall besvaras.

Nå, jag erkänner villigt att jag inte har läst ND:s samtliga programdokument. Jag räknade kallt med att någon ND:are skulle bli uppretad och själv börja rota fram citat ur partidokument som eventuellt skulle kunna tänkas motsäga min argumentation. Nu verkar det dock inte som om just de här två exemplen klarar det.

Det där med att pröva medborgarskap har jag redan skrivit om, även om jag kan hålla med om att vår skrivning är luddigare. Vad gäller det här med stadgar: ND:s ideologiska grund är ju vad jag kan förstå etnopluralismen, vilket inte är Sverigedemokraternas linje - så mycket är helt riktigt. Däremot finns det liknande skrivningar som de hr. Anonym anför i principprogrammet :


Ang. homogen befolkningssammansättning

”Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.

Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering - det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.”

Ang. etnisk-kulturell likhet och nationalstatsprincipen

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen - principen om en stat, en nation - är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.

Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent.”


Nu kan ju hr Anonym komma med invändningen att ND minsann har skrivit in sin etnopluralism i stadgarna, gubevars, och att de därför är mer stabila och långsiktiga än SD:s skrivning. Nå, det fina med principprogrammet är att vi faktiskt beslöt ( på RÅ 2004 tror jag) stadgeskydda hela vårt principprogram. Hela programmet är stadgar. Fint va?

10 kommentarer:

Anonym sa...

Nåväl Jocke, handsken är kastad!

Innan jag börjar kommentera SD:s luddiga principprogram, så vill jag även ha en förklaring på hur ert stadgeskydd fungerar? Kan det jämföras med detta skydd som finns hos ND, som är permanent och oberoende av omröstningar eller ytterligare program:

"Under inga omständigheter får §§ 1-4 ändras, förringas eller tas bort, och den politik partiet för skall utgå från dessa"

ND har här en ideologisk trovärdighet som man inte hittar hos andra partier. Det var SD som fungerade som det varnande exempel, som gav upphov till stadgarna hos ND. Ett genidrag enligt min mening av ND:s partistrateger

I SD:s program så innehåller bara detta stycke flera oacceptabla formuleringar:

"Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering - det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen."

Alltså, etniskt främmande invandring är välkommen, bara inte "etniska enklaver" uppstår? ND välkomnar tvärtom enklaver, eftersom det är en motpol till integration. Dessutom följer den lika bedrägliga frasen: "När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar..." varvid assimilering nämns som ett alternativ. SD:s program talar således i luddiga ordalag om att etnisk homogenitet är positivt, men om den hotas så förespråkar man gärna integration, utan att fälla så mycket som en tår över vår förlorade etniska särprägel?

Jag betvivlar att SD:s stadgeskydd är vidare effektivt, men ens om det vore det, så är ändå inte detta program värt att försvara. Implicit så finns integrationsplanerna där, och den etniska nationalismen finns endast som en slags sentimental kontext till hela resonemanget. Tvärtom så förespråkar ert program öppet integration/assimilering som en möjlig "lösning" på etniska enklaver.

Hade ND hade haft ett sådant program så hade jag aldrig engagerat mig i partiet. Inte konstigt att er partiledning inte har något emot det; det rättfärdigar ju i stort sett hela deras assimilationspolitik. Tyvärr Jocke! Jag har respekt för din person. Du var säkert politiskt medveten redan när jag fick mitt första Nintendo 8 bitars, men ditt parti är ett liberalt träsk som få unga nationaldemokrater ens hade viljat röra med en tång

Joakim Larsson sa...

Stadgeskyddet gör att det krävs 2/3-majoritet på två riksårsmöten i rad, alternativt 3/4-majoritet på ett riksårsmöte för att förändra någonting. Tanken var att göra det svårt men inte omöjligt att ändra i programmet. Jag ser din poäng på denna punkt - visst kan programmet ändras bort från det som står nu och t.o.m. bli radikalt annorlunda. Samtidigt så är det svårt att skriva ett program så långt som det vi har nu och ta bort alla möjligheter att ändra enstaka formuleringar för all framtid. För en sådan spärr hade det varit lämpligare med en kortare formulering, t.ex. som den vi har i våra stadgar:
§ 1. SYFTE Sverigedemokraternas syfte är att värna det svenska folkets och den svenska nationens bestånd. Genom partipolitiskt engagemang vill partiet genom sina föreningar och aktiva som en folkrörelse skapa inflytande åt dem som delar syftet.

Vårt program är luddigt på flera punkter, visst är det så. SD är heller inte ett etnonationalistiskt part, utan ett parti som såväl etnonationalister som kulturnationalister, nationalkonservativa, människor som är patriotiska sverigevänner i största allmänhet och förvisso en hel del rena missnöjesväljare skall kunna stödja och verka inom. Ideologisk renlärighet i alla lägen är ju trevligt, men man ska ju vinna val också. Politiska partier är märkliga konstruktioner som inte bara är ideologibärare. Lite krasst skulle jag vilja säga att folk i gemen faktiskt skräms av hård retorik och för min del bekymrar jag mig mindre om att programmet ska vara perfekt och mer om att en politisk förändring av synen på invandringsfrågan kommer till stånd. Jag tror att SD:s koncept på denna punkt är det vinnande.

"Principen omöjliggör inte invandring", skriver vi. Nejvisst, det är väl inget konstigt? Invandring som fenomen kan se ut på många olika sätt. Det kan röra sig om några norrmän som bestämmer sig för att söka jobb i Stockholm några år. Det kan, som nu, röra sig om en enorm folkvandring från Mellanöstern. Det ena är inte en problematisk invandring, det andra är det.

För övrigt - antag för diskussionens skull att en person från ett icke-västligt land (låt oss säga farbror Abdallah från Gambia) hade ansökt om att få komma till Sverige och studera vid universitetet anno 1850 - ett läge då invandringen ifrån sagda kontinent kanske uppgick till högt räknat något dussintal om året. Hade det varit ett stort problem då? Jag tycker nog inte det. Du/ni förefaller förespråka en fullständig nolltolerans i precis alla lägen, oavsett vilkan situation landet befinner sig i. Det är inte nödvändigt eller ens realistiskt. Vilken handlingsväg man väljer måste vara beroende av den situation man befinner sig i.

Avslutningsvis: Assimilation och integration är inte samma sak. Idag har regimen skapat etniska enklaver som man försöker integrera som de är i samhället. Det går inte. Vi menar att de ska anpassa sig till samhället eller kanske hellre hjälpas hem. Assimilation eller återvandring, alltså. Inte integration.

Konservativ SD:are sa...

Tja anonymous, det fanns ju en anledning varför ND uteslöts ur SD...

Joakim Larsson sa...

Konservativ partibroder:

Visst fanns det det. Jag minns det mycket väl. Däremot tror jag inte att särskilt många av de som nu representerar ND på mellannivå faktiskt var med om de uteslutningarna.

Anonym sa...

§ 1. SYFTE Sverigedemokraternas syfte är att värna det svenska folkets och den svenska nationens bestånd. Genom partipolitiskt engagemang vill partiet genom sina föreningar och aktiva som en folkrörelse skapa inflytande åt dem som delar syftet.

Tyvärr även detta en totalt intetsägande ståndpunkt. Den säger inget om hur ett folk definieras, vilka förhållanden som folket kräver för överlevnad, eller om några som helst åtgärder som ska vidtas. Typisk sverigedemokratisk ideologilöshet...

Assimilation och integration, är ur etniskt perspektiv exakt samma sak. Etnicitet förändras inte för att en person byter språk eller kultur

Vad gällande invandring så har ND följande formulering i sina stadgar:

"Nationaldemokraterna strävar efter att hålla andelen främmande inslag i befolkningen på en sådan nivå att den inte märkbart påverkar det svenska folkets sammansättning på lång sikt."

Dvs, om invandringen inte orsakar en långsiktig etnisk förändring av befolkningen, så är den godtagbar. Afrikaner är t ex ett avlägset folk, och etnisk assimilering av dessa kan enbart ske i extremt små mängder.

Läs gärna ND:s stadgar. Där går man systematiskt och i detaljerade ordlag igenom varje steg i vårt ideologiska tänkande. Vad tycker vi om folkens rätt? Vad är ett folk? Vilka åtgärder krävs? Vad är idealet? Vilken sorts värld vill vi ha?

Avslutningsvis, folk röstar inte på SD för att de läser åkessons kulturnationalistiska artiklar. De röstar på SD för att de är rädda för den utomeuropeiska massinvandring som sker, och som förvandlar dem till minoriteter i sina egna bostadsområden. SD får röster för att SD är ett mer välkänt varumärke. Ge ND 10 år till, så ska du se att vår etniska nationalism kan slå igenom på samma sätt som NPD i Tyskland, eller BNP i England. Tills dess får gärna SD bli en nytt Danske Folkparti, och byta ut gamla integrationsklyschor mot nya i riksdagen. Förvänta dig dock inte att några idealistiska ungdomar ska visa kämparglöd för att få in en sverigedemokratisk kulturnationalist i riksdagen. Man behöver ju bara ta en dagstur till Köpenhamn för att få se hur SD:s framtida "räddning" av Sverige kommer att se ut. Nej tack, ska jag blöda för nationalismen och lägga ner tid på den, så ska det vara för ett ideal värt namnet, annars kan man ju lika gärna bli folkpartist

Jimmy S. Windeskog sa...

Samtidigt skall man minnas att uteslutningarna av NDare i SD till 100 % handlade om andra saker än förd politik.

Att det skulle handlat om politik är en efterhandskonstruktion av båda parter (vilket kommer att förklaras djupare i min kommande bok om min tid i SD).

Joakim Larsson sa...

Anonym:

Jag känner att jag börjar upprepa mig här. Jag har läst ND-stadgarna och jag kan nog känna igen vem/vilka som skrivit dem och inflytandet från McCulloch. Det säger jag inget om, ND får ha vilka stadgar det vill.

Men alltså: SD säger också - i stadgeskyddade dokument - att det är viktigt att folksammansättningen inte förändras genom uppkomsten av etniska enklaver. SD säger också att icke-västlig invandring, dvs. från avlägsna folkgrupper, måste begränsas starkt. Det har jag upprepat ett par gånger nu.

Jag håller med om att assimilation naturligtvis är svårare att uppnå för befolkningsmässigt avlägsna folkgrupper. Det gör SD också och detta ges det uttryck för i programmen. Jag förstår faktiskt inte vad du menar när du säger att assimilation och integration är samma sak.

Vad gäller orsakerna till att folk röstar på SD så håller jag fullständigt med dig. SD är det kända varumärket, det politiska alternativ som lyckats lyfta nationalismen från en isolerad sekt i debattens utmarker (vilket är vad vi faktiskt var för 10-15 år sen när jag gick med, alldeles oavsett hur rätt vi hade redan då). Ibland tror jag att det inte spelade någon överdrivet stor roll vilka exakta formuleringar vi valde att ha i programmen eller ens vilka företrädare vi valde att ha - det handlade mer om att uppnå en kritisk massa i organisationen. Huruvida ND kan gå om oss i det avseendet återstår att se. Jag tvivlar.

Läs annars gärna det här inlägget om ungdomlig nationalism:
http://jockelarsson.blogspot.com/2006/06/sd-och-nd.html

Joakim Larsson sa...

Winde:

Jag vet. Det var inte politiken som avgjorde.

Anonym sa...

"Men alltså: SD säger också - i stadgeskyddade dokument - att det är viktigt att folksammansättningen inte förändras genom uppkomsten av etniska enklaver. SD säger också att icke-västlig invandring, dvs. från avlägsna folkgrupper, måste begränsas starkt. Det har jag upprepat ett par gånger nu."

Ja du upprepar dig, utan att för den sakens skull svara på några frågor. Så invandring är alltså acceptabel, om den möts av en kontinuelig assimilation utan att enklaver bildas? Omfattande etnisk blandning är således acceptabelt för SD, bara inte främmande etniska grupper "bildar enklaver", dvs vägrar att assimileras? Jag har svårt att se denna ståndpunkt som en motpol till etnisk blandning överhuvudtaget. Befolkningssammansättningen får därför gärna förändras, bara inte vissa grupper vägrar att blanda ut sig etniskt med nordborna? Att ni har ett dåligt stadgeskydd av ett dåligt principprogram imponerar tyvärr inte...

Integration och assimilation skiljer sig endast i kulturella frågor. När det gäller etnicitet så innebär båda etnisk blandning i lika hög grad. Det förstår du säkert också om du tänker efter lite. ND har gått med på att assimilera/integrera en enda grupp, och de är de adopterade, men detta undantag är man också ärliga med i sin annars radikala politik.

Trevlig att du låter ND ha vilka stadgar som partiet vill. Debatten här handlar likväl om ideologisk trovärdighet, och här bidrar ND:s stadgar till en trovärdighet och stabilitet som SD aldrig kan jämföra sig med.

Jag tycker att du går en slags balansgång inom SD. Du vill vara en seriös nationalist, men samtidigt har du influerats av den sverigedemokratiska mentaliteten, att liberalism är att räkna som en dygd. Man kan aldrig vara för liberal, men man kan däremot vara för etniskt medveten. Den typen av tänkande har ND som uppgift att utplåna.

SD kommer säkert vara det parti som får flest röster för ett tag framöver, men faktum kvarstår, partiet är lika poänglöst som sina kollegor i Danske Folkparti! SD bidrar inte till folkets etniska överlevnad, lika lite som deras "förebilder" gör det utomlands. Vill du vara en del av ett sådant parti, så varsågod. Låt bara bli att göra oärliga påståenden om att ND befinner sig i samma liberala rännsten som SD. Andra nationer har redan bevisat man kan förena politiska framgångar med ideologisk ryggrad, och den vägen kommer ND att följa! För oss tillhör SD samma gödselstack som övriga riksdagspartier

Joakim Larsson sa...

Bäste anonym, jag kan inte se hur jag kan förklara mig själv tydligare. Vi får nog helt enkelt enas om att vi är oense. För min del låter jag dig få sista ordet i och med ditt förra inlägg och avslutar härmed debatten för denna gång.